Skip to main content

Belastingrente voor burgers en bedrijven voorlopig niet verhoogd

Gepubliceerd op: vrijdag 24 februari 2023 | 9:19

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken.

Er gelden twee verschillende percentages voor de belastingrente: voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting geldt een percentage van minimaal 8%, en voor de overige belastingen waarvoor belastingrente kan worden gerekend een percentage van minimaal 4%. Belastingrente kan bijvoorbeeld in rekening worden gebracht als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld als een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte. De belastingrente is daarmee een prikkel voor het tijdig en juist doen van de aangifte. Overigens geldt dat ook andersom; als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een aanslag waarbij een bedrag uitbetaald moet worden, wordt er rente aan de belastingplichtige vergoed.  

Geen verhoging
Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft recent een rentepercentage van 2,5% aangekondigd, wat zou betekenen dat de te betalen belastingrente per 1 maart verhoogd wordt naar 10,5%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en zal later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw bekijken . Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente, waarbij ook de rentepercentages worden onderzocht.

Wijzigen beleidsbesluit
Om het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd.

Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2023 gedaan. In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt het volgende: voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente, blijft een percentage van 10,5% gelden. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen. Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen, blijft vanaf 1 maart 2023 een rentepercentage van 8% gelden. Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit is ingegaan. Vanaf dat moment geldt voor zowel te vergoeden als voor in rekening te brengen belastingrente een percentage van 8%, in ieder geval totdat er een nieuw besluit is genomen.